Warunki korzystania z serwisu

Administratorem stron internetowychwww.mycomedica.cz(zwane dalej "Stronami") jest firma www.mycomedica.cz (zwana dalej "Administratorem"), który jest zgodny z Ustawą nr 121/2000 Dz.U., o prawach autorskich (zwana dalej Prawem autorskim), jest uprawniony do stosowania praw własności do tych stron internetowych. Zabronione jest kopiowanie jakiejkolwiek części treści, wyglądu, kodu źródłowego lub programowego stron internetowych bez jego uprzedniej zgody.

Administrator niniejszym wyda warunki korzystania ze Stron (zwane dalej "Warunkami"). Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich osób zamierzających korzystać ze Stron.

Zabronione jest w jakikolwiek sposób ingerowanie bez zgody Administratora do treści technicznej lub zawartości stron. Tylko Administrator ma prawo zdecydować się na zmianę, usunięcie lub uzupełnienie jakiejkolwiek części stron.

Niektóre informacje publikowane na Stronach są przejęte przez Administratora z innych źródeł, które uważa za godne zaufania. Niemniej jednak Administrator nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za prawidłowość i aktualność wszystkich opublikowanych informacji.

Wszystkie informacje zamieszczone w tej witrynie mają wyłącznie charakter informacyjny.

Warunki mogą zostać zmienione lub uzupełnione tylko przez Administratora. Relacje prawne powstałe pomiędzy Administratorem i użytkownikiem tych stron przed zmianą lub anulowaniem Warunków są regulowane według brzmienia obowiązującego w dniu powstania takich powiązań.

Warunki zostały opublikowane w dniu 26 czerwca 2017 roku i są ważne oraz skuteczne od tej daty.

Gdzie można kupić nasze produkty?

Zobacz terapeutów, którzy nam zaufali 


Sprawdź gdzie znajdują się najbliższe punkty sprzedaży.
WYŚWIETL NAJBLIŻSZYCH DYSTRYBUTORÓW